Wielkość przychodu uprawniająca do ryczałtu ewidencjonowanego
Limit na rok
Kwota w euro
Kwota w złotych
(wg średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP
obowiązującego 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy)
2010 (przychód za 2009 r.) 150.000 633 420
2009 (przychód za 2008 r.) 150.000 506 625
2008 (przychód za 2007 r.) 150.000 565.200
2007 (przychód za 2006r.) 250.000 995.875
2006 (przychód za 2005r.) 979.150
2005 (przychód za 2004r.) 1.094.67
2004 (przychód za 2003r.) 1.142.125
2003 (przychód za 2002r.) 1.022875
2002 (przychód za 2001r.) 499.460
2001 (przychód za 2000r.) 426.400