Nasze usługi obejmują m.in. :
 prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego,
 prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT,
 prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych
i prawnych oraz podatku od towarów i usług,
 prowadzenie spraw kadrowo - płacowych /umowy o pracę, umowy zlecenia
i o dzieło/Kompleksową obsługę zatrudnienia zgodnie z wymogami prawa
pracy oraz aktualnymi przepisami ZUS,
 zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych,
 nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy bez naruszania prawa
pracy,
 naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy,
 rozliczanie składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
 sporządzanie deklaracji podatkowych dla Urzędów Skarbowych i
podatników,
 sporządzanie miesięcznych, półrocznych i rocznych rozliczeń podatkowych,
 prowadzenie wszelkich rozliczeń z ZUS,
 sporządzanie wniosków kredytowych, analiz finansowych,
 pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych,
 reprezentowanie przed urzędami skarbowymi,
 doradztwo księgowe i prawo gospodarcze,
 przygotowywanie wszelkiej dokumentacji do leasingu,
 kontakty z urzędami państwowymi,
Copyright © Biuro Rachunkowe RACHUBA